پیشینه انتخابات  از سده ۱۷ میلادی به این سو می باشد ، برگزاری انتخابات سازوکار معمول برای تحقق دموکراسی نیابتی بوده است هرچند عده ای کاربرد انتخابات به عنوان ابزاری برای گزینش نمایندگان در دموکراسی‌های نیابتی امروزی را با شیوه‌ای که در کهن‌الگوهای دموکراتیک مثل آتن باستان رواج داشت متفاوت می دانند چراکه به زعم خودشان در عهد باستان انتخابات‌ بیشتر نهادهایی الیگارشی یا گروه‌سالارانه بودند آنچه قابل توجه است همین نکته بنیادین واساسی است که باروح انتخابات تفاوت جوهری د اردچراکه شفافیت و مسئولیت‌پذیری از بنیان‌های یک نظام مردم‌سالار است اما مسأله رأی‌دهی و محتویات رأی شهروندان معمولاً مستثنی از این قاعده شده ‌اند تحقیقا میدانیم که درتعریف انتخابات آمده است مردم برای اداره عمومی خودشخصی را برمی گزینند حال آنکه امروزه انخابات از تعریف اصلی وچیستی وجودی خودتغییر ماهوی پیداکرده وتبدیل به ابزاری برای تامین امنیت تحقق ویا براوری اهداف لابی های سیاسی واقتصادی گشته است سماجت های اعمال گشته دراین خصوص این رویکرد را  به میزانی از بنیان وتحکیم رسانیده است  که مردم هم پذیرفنه اند حضور آنها درانتخابات یک اجبار سیاسی ودرعین حال خودخواسته و اجتناب ناپذیر است  ازاین روی خواسته یا ناخواسته یرای تحقق اهداف حزب یا گروه مورد نظر به صحنه می آیند هرچنددر برخی کشورها، رأی دادن اجباری است. اگر افرادی که شرایط رأی دادن را دارند در انتخابات شرکت نکنند با اقدامات تنبیهی مثل جریمه مالی مواجه خواهند شد.که این خود به نوعی همان انتخاب قرون وسطا ئیست درنتیجه مردم نمی توانند ازکا ندیداهای خود انتظار تاثیرگذاری درتغییر سرنوشت سیاسی خود داشته باشند ازسوی دیگر تلاش دولتها برای تاثیر گذاری وتغییر رای مردم به نفع کاندیداهای مورد نظر دلیل دیگری برقرون وسطائی بودن انتخابات مدرن جهان امروز ومدعی مردمی بودن آن است  . آنچه قابل انتظار می باشد این است تا همه دولتها به اصل صداقت برگردند ومسائل سیاسی وسیاست های کلان دولتی را صادقانه بامردم وملت خودشان به میان گذاشته وازملت برای رفع مشکلات فراروی کمک بخواهند که این نه تنها خواسته کلانی نیست بلکه تحقق همان شعاریست که درتعریف انتخابات مردمی آمده است. صیانت ازآرای مردم زمانی معنی پیدا می کند که واقعا فرد روی کار آمده درهرپستی از مستقیما از صندوق انتخابات برآمده باشد والافردی که توسط گروه ها ویااحزاب ولابی های قدرت به کرسی نشسته است جز به اهداف لابی گران نمی اندیشد چراکه ازقدیم درست گفته اند که  از کوزه همان برون تراود که دراوست .

پاسخ دادن

دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید