افزایش خشونت ها علیه زنان در ننگرهار

0

بر اساس ارقام ارایۀ شده ، درجریان پنج ماه اخیردوصد رویداد خشونت برزنان در ننگرهار ثبت شده است درحالی که در پنج ماه مشابه سال گذشته این رقم به یک صدو بیست مورد می رسید.
قتل، لت و کوب ، شکنجه ، توهین ، فرار از منزل ، جلوگیری استفاده از حق مدنی ازجمله آموزش و کار ازموارد خشونت های روی داده درپنج ماه پسین در ننگرهار خوانده می شود.
بیشتر این رویداد ها درفضای کرونایی در ننگرهار رخ داده است.
فتانه عزیز رییس امورزنان ننگرهاربه آژانس باخترگفت که آنان همچنان درهمکاری علمای دینی ازطریق مسجد ها ورسانه ها  ونیز گردهم آیی ها دربارۀ جایگاه ،حق و آزادی های زن در اسلام به تبلیغ ادامه می دهند.
ازسویی هم حبیبه کاکرمعاون والی ننگرهار درنشست بررسی اوضاع زنان گفت که آنان برنامه هایی را برای رشد اقتصاد زنان و آموزش آنان روی دست دارند.
جو حاکم اجتماعی به ویژه در روستا ها ، ذهنیت بد شماری ازمردان دربرابر زنان و آزادی های طبیعی آنان ، بی سوادی و فقر عامل اصلی بروز خشونت برزنان در افغانستان خوانده می شود.ختم

پاسخ دادن

دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید