متن کامل قطعنامه جرگه مشورتی صلح

0

لویه جرگه مشورتی صلح برای سه روز در کابل برگزار شد، در نشست بزرگ 3 هزارو 200 تن اشتراک داشتند.

بحث اساسی این جرگه رهایی 400 زندانی گروه طالبان بود و در روز سوم شرکت کننده‌گان طرح پیشنهادی خود را در قالب یک قطعه‌نامه 25 ماده‌ای نشر کردند. داکتر عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه ملی ریاست این جرگه را به عهده داشت.

 1. .اعضای لویه جرگه از پروسه صلح برای رسیدن به صلح پایدار و با عزت که منجر به امنیت و ثبات در کشور گردد، استقبال و حمایت می نمایند.
 2. .جرگه به مقصد رفع موانع جهت آغاز مذاکرات صلح ، قطع خونریزی و رعایت مصلحت و خیر عام، رهایی تعداد چهار صد نفر زندانیان مورد نظر طالبان را تائید مینماید.
 3. .در صورتیکه در بین این زندانیان، اتباع خارجی وجود داشته باشند، لازم است با اخذ ضمانت معتبر از کشورهای مربوطه شان به آنان تسلیم گردند.
 4. .اطمینان حاصل گردد تا درصورت رهایی این زندانیان، مذاکرات مستقیم بدون هیچ گونه بهانه‌ای بصورت فوری آغاز گردد.
 5. جرگه خواستار جدی تامین آتش بس فوری و دوامدار در کشور بوده و از جامعه جهانی به خصوص ایالت متحده امریكا میخواهد تا در این زمینه به تعهدات خویش به مردم افغانستان عمل نماید.
 6. برای ملت و دولت جمهوری اسلامی افغانستان اطمینان داده شود تا زندانیانی که رها میگردند، دوباره به جبهات جنگ برنگشته و از فعالیتهای آنان نظارت بعمل آید.
 7. .با توجه به اینکه دولت به رهایی زندانیان طالب اقدام مینماید، جرگه از طالبان نیز میخواهد تا مكلفیت خود را در رهایی تمام اسیران ملكی و نظامی دولت ادا و آنها را عاجل رها نماید.
 8. حق العبدی آنانیکه از جانب طالبانِ رها شده، متضرر گردیده اند، در صورت مطالبه محفوظ می‌باشد.
 9. .ما از جامعه جهانی تقاضا مینماییم تا از مداخالت کشورهاییکه در بی‌ثباتی کشور به طور مستقیم و غیرمستقیم دخیل می‌باشند و یا از گروههای تروریستی حمایت می‌کنند، جلوگیری نمایند.
 10. .در حالیکه تلاشهای صلح جریان دارد، اعضای این لویه جرگه از دولت و طالبان میخواهند تا خشونت های مسلحانه را قطع نموده و تمام اختلافات را از راه گفتگو حل و فصل نمایند. ملت افغانستان در مورد طرفی که به ادامه خشونت پافشاری مینماید، تصمیم قاطع خواهد گرفت .
 11. ارزشهای اسلامی، نقش علما، نهادهای اساسی دولتی، مردم سالاری و دستاوردهای مردم افغانستان در طول دو دهه گذشته، باید حفظ و تقویت شوند.
 12. در مذاکرات صلح اصل مردم سالاری و جمهوریت و حقوق اساسی شهروندان کشور، به خصوص اقلیتهای قومی ، دینی و مذهبی که در فصل دوم قانون اساسی و مواد دیگر آن تسجیل گردیده، نباید به هیچ صورت آسیب ببیند.
 13. .اعضای لویه جرگه مشورتی صلح تاکید می نمایند که زنان کشور بحیث نیمی از پیكر جامعه باید از جایگاه حقوقی و سیاسی برخوردار بوده و در تمام مراحل پروسه صلح نقش و مشارکت سازنده داشته باشند.
 14. اعضای لویه جرگه مشورتی به این عقیده هستند که قانون اساسی وثیقه ملی است که باید حفظ گردد. اما حسب ضرورت، تعدیل قانون اساسی مطابق میكانیزم پیش بینی شده در خود آن امكان‌پذیر میباشد.
 15. .اعضای لویه جرگه پیشنهاد می نمایند تا در قسمت تشكیل شورای عالی مصالحه ملی، اصل مشارکت ملی رعایت و در ترکیب آن شخصیتهای ملی، رهبران سیاسی، علمای کرام، بزرگان قومی، زنان، جوانان، جامعه مدنی و سایر اقشار جامعه شامل گردند. برای هرچه بیشتر مردمی ساختن پروسه صلح، فعالیتهای آن باید به ولایات کشور نیز گسترش داده شود.
 16. جرگه تاکید بر شفافیت پروسه صلح دارد و توقع مینماید تا شورای عالی مصالحه ملی و تیم مذاکره‌کننده از انكشافات در این پروسه عندالموقع به مردم افغانستان معلومات ارائه نمایند.
 17. نیروهای امنیتی و دفاعی کشور منحیث حافظین حاکمیت ملی و تمامیت ارضی باید حمایت و تقویت بیشتر گردند. در عین زمان به ورثه شهدای نهادهای امنیتی و ق ربانیان حوادث تروریستی رسیدگی بهتر صورت گیرد.
 18. جرگه تاکید مینماید تا در جریان مذاکره با طالبان روی میكانیزم واضح که سبب نظم اجتماعی، امنیت تاسیسات و زیربناها و ثبات در کشور میگردد، تفاهم صورت گیرد تا نگرانیهای مردم مرفوع گردد.
 19. به منظور ارجگزاری به نیروهای امنیتی و دفاعی کشور که مایه افتخار ملت میباشند ، پیشنهاد میگردد تا دولت در مورد عفو میعاد باقیمانده حبس آن عده منسوبین قوای امنیتی و دفاعی کشور که به جرایم تحت حیطه صالحیت مقام ریاست جمهوری میباشد، به استثنای جرم خیانت به وطن، مورد عفو قرار گیرند. برعلاوه کسانی که صرف به اتهام ارتباط به طالبان محكوم گردیده باشند، شامل فرمان عفو گردند .
 20. دولت جمهوری اسلامی افغانستان موظف است تا رهنماییهای مشخص را در روشنایی منافع ملی ارائه و برای بهبود و تقویت بیشتر هیئت مذاکره‌ کننده اقدامات الزم را روی دست گیرد و حضور زنان در تمام مراحل پروسه صلح تقویت گردد.
 21. جرگه تاکید مینماید تا شرایط لازم برای مذاکرات جمهوری اسلامی افغانستان با طالبان در داخل کشور مساعد گردد؛ زیرا هر دو طرف شهروندان کشور هستند؛ در غیر آن در کشور ثالث بیطرف برگزار گردد. مذاکره باید مستمر و دوامدار بوده و نباید به هیچ دلیلی این روند متوقف گردد.
 22. .اعضای جرگه از همكاری و حمایتهای جامعه بین المللی بویژه ایالت متحده امریكا سپاسگزاری مینمایند. در عین حال اعضای جرگه از کشورها و نهادهای بین‌المللی تقاضامندند تا به تعهدات خویش عمل نموده و در جریان مذاکرات و بعد از رسیدن به توافق صلح همچنان به کمکها و حمایتهای خویش ادامه دهند.
 23. از کشورها و سازمان همكاریهای اسلامی به خصوص از همسایگان افغانستان تقاضامندیم تا به مردم ما در رسیدن به صلح و ثبات دایمی کمک نمایند و دَین اسلامی خویش را در برابر قربانیهای بیشایبه ملت مجاهدپرور افغانستان ادا نمایند.
 24. اعضای لویه جرگه آمادگی کامل خود را برای ارائه مشوره‌ها و همكاری‌های الزم در طول پروسه صلح اعلان میدارند و دولت برای اطمینان از تداوم بحث صلح که از اولویتهای آن میباشد، از مشوره‌ها و ظرفیتها ی اعضای لویه جرگه استفاده بهینه نماید.
 25. از آنجایی‌که اعضای جرگه در کمیته‌های کاری پیشنهادات مشخص و تفصیلی را در موارد مختلف ارائه نموده، که برای اقدامات آینده دولت مفید است، این پیشنهادات بحیث ضمیمه این قطعنامه به مقام محترم ریاست جمهوری ارسال تا در این مورد به نهادهای مربوطه هدایت داده شود.
 26. نهایی-قطع نامه لویه جرگه 1399-فارسی – بدون امضا

پاسخ دادن

دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید