جلسه فوق العادۀ کمیسیون تدارکات ملی برگزار شد

0

در این جلسه، درخواست هدایت پیرامون تمدید میعاد فیصلۀ قبلی کمیسیون تدارکات ملی مبنی بر تفویض صلاحیت پولی درباره پروژه های مواد اعاشوی ضرورت سال مالی ۱۳۹۹ مربوط وزارت های دفاع ملی و امور داخله به بحث و بررسی گرفته شد که سر انجام، درخواست متذکره بعد از غور و مداقه از سوی کمیسیون تدارکات ملی منظور گردید.

قابل یادآوریست که پیشنهاد مشترک وزارت های دفاع ملی و امور داخله مبنی بر افزایش صلاحیت پولی در خریداری های پرچون از پنج میلیون افغانی به بیست میلیون افغانی برای مدت سه ماه به موجب شیوع ویروس کرونا طبق طرزالعمل مربوطه که قبلاً از سوی کمیسیون منظور شده بود، در این جلسه تمدید آن مورد تایید قرار گرفت.

حین بحث بالای موضوع متذکره، رئیس جمهور غنی به وزارت های دفاع ملی، امور داخله، اداره تدارکات ملی و مشاوریت حقوقی مقام عالی وظیفه سپرد تا موضوع قراردادهای مذکور را بررسی نموده و راه حل برای رفع مشکلات آن ها را در جلسه بعدی پیشنهاد نمایند.

در این جلسه کمیسیون، بر علاوه رئیس و اعضای آن، مسئولین اداره تدارکات ملی و ناظرین بین المللی نیز حضور داشتند.#

پاسخ دادن

دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید