د افغانستان بانک ۴۲ میلیون دالر امریکایی را لیلام میکند

0
دافغانستان بانک

_ د افغانستان بانک الی مبلغ ۴۲ میلیون دالر امریکایی را طی داوطلبی به روز شنبه مؤرخ ۱۴/۰۴/۱۳۹۹ ه ش بطور لیلام بفروش می رساند. د افغانستان بانک بمنظور اشتراک در این داوطلبی از صرافان و بانکهای واجد شرایط تقاضا مینماید تا در این داوطلبی اشتراک نمایند. برنده گان لیلام مکلفیت دارند تا حسابات شانرا الی ختم یوم (T) تصفیه نمایند.آنعده صرافانیکه تا اکنون مبلغ پنجصد هزار افغانی تضمین جهت اشتراک در لیلام های اسعار را تحویل ننموده اند میتوانند یک روز قبل از داوطلبی پول تضمین شانرا تحویل و در لیلام های بعدی اشتراک نمایند.

در داوطلبی های لیلام اسعار تسویه قسمی معاملات مجاز نبوده برنده گان لیلام پول قیمت ذمت شانرا در یک مرتبه بطور نقده ویا حواله در مدت زمان معینه تحویل بانک می نمایند.

پاسخ دادن

دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید