آثار مثبت و منفی تسلط طالبان بر افغانستان

0

درسالروز یک سالگی پیروزی طالبان چه منافع و مضراتی متوجه افغانستان شده است؟

یک سال از خروج نیروهای خارجی و تصرف افغانستان توسط طالبان گذشت و در این مدت، تحولات گوناگونی در کشور رقم خورده که هر کدام به نوبه خود حائز اهمیت می باشد. در این دوره، رویدادهای گوناگونی به وقوع پیوست که آثار و پیامدهای مثبت و منفی‌ای را به همراه داشت.

مهمترین موارد مثبتی که از پیروزی طالبان می توان برشمرد عبارتند از:

 • پیروزی برآمریکا ومتحدانش
 • یک پارچه سازی حکومت
 • کسب استقلال و عدم وابستگی
 • پافشاری بر اصولی که طالبان به آن معتقد می باشند.
 • تامین امنیت نسبی

و اما موارد منفی که از تسط طالبان بر افغانستان به وجود آمده‌است.

 • سرنگونی حکومت قانونی و با رای مردمی
 • بحران اقتصادی و فقر
 • افزایش مهاجرت و فرار مردم از کشور
 • ایجاد حکومتی که صرفا شامل اعضای طالبان می باشد
 • محروم ساختن زنان از حق‌تحصیل وکار
 • به وجود آمدن فضای امنیتی و بر خورد با هرگونه نقد و مخالفت
 • ابطال قوانین و نهاد هایی که برخاسته از جمهوریت و اراده مردم بود
 • جایگزین ساختن فرامین حکومتی به جای قوانین رسمی
 • نادیده گرفتن آراء و نظرات مردم در شیوه حکم رانی بر آنان
 • عدم نگاه کلان در سهیم ساختن قشرها و قومیت های مختلف افغانستان در رده های بالای حکومت
 • افزایش تحرکات گروه های تروریستی در افغانستان.

با برشمردن موارد مثبت و منفی حضور طالبان در افغانستان چه راه حلی برای برطرف نمودن بحران و مشکلات موجود می‌توان درنظر گرفت؟

 • ایجاد دولتی متشکل از همه اقوام و گروه ها که شامل نیروهای متخصص و متعهد به کشور باشند
 • به رسمیت شناختن حقوق همه مردم افغانستان، به ویژه حق زنان در حوزه تحصیل و اشتغال
 • ایجاد فضای اظهار نظر ونقد سازنده برای بهبود عملکرد حکومت
 • سهیم نمودن مردم با ابزار رای گیری برای تعیین سرنوشت خویش
 • پذیرش نصایح و خواسته های سازمان‌های بین المللی و ملت های دلسوز دیگر در شیوه حکومت داری
 • پذیرش همه مردم با هر نوع سلیقه و گرایش؛ چرا که آنان متعلق به همین آب و خاک می باشند
 • افزایش سطح آگاهی و استفاده از تجارب سایر ملت‌ها در خصوص دولت داری
 • عدم تحمیل خواسته‌ها و سلیقه‌های گروهی بر مردم

بنابر این می‌توان گفت که سرنوشت و صلاح مردم و کشور، تنها از طریق همدیگر پذیری و تحمل مخالفان و موافقان رقم می‌خورد و تا زمانیکه اراده ای برای این مهم، به وجود نیاید، چشم انداز مناسبی برای خروج از مشکلات و پیشرفت همه جانبه متصور نخواهد بود.

پاسخ دادن

دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید