قرائت های غلط از دین وبرداشت های غلط ازدین فاجعه آوراست

0

ألنبى أولى باالمئومنين من أنفسهم ؛
سیره وراه وروش؛ و حکومت داری ؛ رسول اکرم صلی الله علیه وآله وسلم را؛ باید ؛ زمام داران سرمشق زندگی اجتماعی وسیاسی خودش قرار بدهد
قرائت های غلط از دین وبرداشت های غلط ازدین فاجعه آوراست
وبااین قرائت های که تکفیری ها ؛ بنام دین ؛ از خودشان تبارز میدهد ؛ درحقیقت دین را به مسلخ بردند است ؛
بهترین الگوی ؛ گفتاری ؛ عملی ؛ اداری ؛ مدیریتی ؛ درهمه ی عرصه ها ؛ عمل کردن بدستورات اسلام ناب محمدی صلوات الله وسلامه علیه است
که سرچشمه ؛ آش به مکتب نبوت ؛ وولایت اهل بیت علیهم السلام وصل است ؛ گمراهی وجود ندارد؛
رسول خدا صلی الله علیه وآله در زمان حیاتش عملآ دررآسی حکومت اسلامی قرارگرفت ؛ آنحضرت امورمسلمین را اداره می کرد واز جانب خدا ؛ برای انجام این مسئولیت بزرک ؛ اختیارات وسیعی دراختیارش نهاده شد ؛ قرآن می فرماید ؛
النبی اولی باالمئومنین من آنفسهم ؛پیامبر درتصرف درامورمسلمین ؛ ازخودشان شایسته تر است ؛ ومی فرماید ؛ فاحکم بینهم بما انزل الله ولا تتبع اهوائهم ؛ به وسیله احکام وقوانین که برتونازل شده دربین مسلمین حکومت کن ؛ واز خواسته های نفسانی آنها پیروی نکن ؛ بنابراین رسول خدا صلی الله علیه وآله ؛ دومقام ومنصب را عهده دار بود؛ از یک طرف به وسیله وحی با خداوند متعال درارتباط وتماس بود؛ احکام وقوانین شریعت را در یافت وبه مردم ابلاغ می فرمود ؛ چون رسول خداصلوات الله وسلامه علیه ؛ من قبل الله ؛ مبلغ دین خدااست ؛ وازطرف دیگر مقام زمام داری واداره امت اسلام را به عهده داشت ؛ وبا اجرای قوانین وبرنامه های سیاسی واجتماعی اسلام ؛ ومسلمین را اداره می کرد ؛ بامطالعه سیره رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم ؛ بخوبی روشن می شود ؛ که زمام امور مسلمین را عملآ بر عهده داشته است ؛ وبرآنان حکومت می نموده است ؛ حاکم وفرماندار می گمارده ؛ قاضی می فرستاده دستور جهاد ودفاع صادرمی کرده وبه طورکلی همه کار های را که برای اداره یک امت کوچک لازم بوده انجام می داده است ؛ این مآ موریت از جانب خدا به آن جناب واگزارشده بود؛ مآموریت داشت احکام وقوانین سیاسی واجتماعی اسلام را به اجرا در آورد؛ مسلمین مآ مور به جهاد بودند ولی رسول خدا هم مآ موریت داشت آنان را برای جهاد ودفاع بسیج کند ؛ در قرآن می فرماید ؛ ياأيها النبى حرض المئو منين على القتال ؛ ادامه دارد

پاسخ دادن

دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید